Siin on valik oskusi ja teadmisi, mida vabatahtliku tegevuse käigus saab omandada. See loetelu on abiks vabatahtliku passi täitmisel ning ei ole kindlasti lõplik!

oskused-teadmised

Sotsiaalsed oskused

on need, mida kasutad inimestega suhtlemisel, koos töötamisel, erinevate olukordadega toimetulemisel või probleemide lahendamisel.

Valik sotsiaalseid oskusi:

 • suhtlemisoskus (võime vahetada informatsiooni, suhelda võõrkeel(t)es ja erineva (sotsiaalse, kultuurilise) taustaga inimestega jms)
 • sobivus meeskonnatööks
 • kohanemisvõime (võime kiiresti uue olukorraga toime tulla)
 • toimetulek pingeolukorraga
 • probleemide lahendamise oskus (probleemi lahendamine konstruktiivselt, lahendusteni viivalt)
 • läbirääkimiste oskus
 • suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus
 • kuulamisoskus
 • veenmisoskus
 • otsustusvõime, oskus leida sobivaid lahendusi

Organisatoorsed oskused

on need, mida kasutad inimeste, projektide, protsesside, ürituste juhtimiseks, koordineerimiseks või ellurakendamiseks.

Valik organisatoorseid oskusi:

 • juhtimis- ja eestvedamise oskus (grupijuhtimine, meeskonna juhtimine, organisatsiooni juhtimine) / inimeste juhtimine
 • kaasamisvõime
 • ürituste korraldamine
 • planeerimisoskus
 • motiveerimisoskus
 • analüüsi- ja üldistamisvõime
 • oskused suhelda avalikkusega/meediaga
 • algatusvõime
 • ettevõtlikkus

Erioskused (erialased oskused)

on ametioskused või näiteks kunstioskused, käelised või tehnilised oskused ja teadmised, samuti nõustamisalased teadmised või oskus anda esmaabi. Siin võid loetleda ka arvutioskusi (nt programmeerimine, veebidisain).

Valik erialaseid oskusi:

 • raamatupidamine
 • teadmised erivajadustega inimestest
 • pedagoogikaalased teadmised
 • eriseadmete kasutamise oskus
 • kunsti- ja käsitööoskused
 • ehitamine, müüriladumine
 • loodusretkede läbiviimine
 • elektritööd
 • finantsjuhtimine
 • noorsootöö, töötamine lastega
 • teadmised loodus- ja keskkonnakaitsest

Arvutioskused

eeldavad erinevate programmide kasutamist, oskust kasutada Interneti võimalusi, erinevaid andmebaase, samuti kõrgtasemelisi oskusi (programmeerimine jm).

Valik arvutioskusi:

 • tekstitöötlus
 • Interneti kasutamine
 • kujundusoskused (esitlused, trükised jms)
 • disainiprogrammide kasutamine (nt Photoshop jt)
 • programmeerimine
 • veebihaldus/veebidisain
 • arvutite hooldus

Muud oskused

on need, mida eeltoodud oskuste all välja toodud ei ole. Pane julgelt need vabatahtliku passis kirja!

Valgamaa Noorsootöökeskuse Tankla aastaraamat 2010-2012: Inimesed, hetked ja tulevikuvaated

Valgamaa noorte logiraamat aastani 2020

VABAÜHENDUSE MTÜ VALGAMAA NOORSOOTÖÖKESKUS TANKLA TEGEVUSE EETILISED PÕHIMÕTTED

Demokraatlik juhtimine ja toimimine

1. MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla on selge ja arusaadav missioon. Vabaühendus järgib oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.

2. MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla väljendab ja esindab inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi. Vabaühendus kaasab inimesi rahvahariduse, osalusdemokraatia, eestkoste ja muude vormide kaudu kodanikuühiskonna edendamisse.

3. MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus väärtustab oma liikmeid, kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiab ühenduse juhtivkogud ja töötajad vastutavana, reageerib nende väärtegudele.

4. MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustab kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.

5. MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi.

6. MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla, saades vahendid oma tegevuseks peamiselt toetajatelt ja annetajatelt, kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.

Kodanikujulgus ja hoolivus

7. MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.

8. MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks.

9. MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.

Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine

10. MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.

11. MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.

Vastutus ja aruandmiskohustus

12. MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.

13. MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.

14. MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.

Avatus ja läbipaistvus

15. Informatsioon MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta peab olema avalik ja arusaadav.

16. MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.

17. MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.

Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine

18. MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.

19. MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.

Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine

20. MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.

21. MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.

Sallivus

22. MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.

23. MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.

Mittetulundusühingu Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla põhikiri

Kinnitatud 27.04.2010 asutamiskoosoleku otsusega. Muudetud punkti 3.3 01.02.2018 üldkogu otsusega.

I ÜLDSÄTTED

1.1 Mittetulundusühing (edaspidi „ühing”) Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla
on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik, Valgamaa.
1.2 Ühingu eesmärgiks on läbi noorsootöökeskuse loomise arendada ja toetada noorsootöövõrgustiku erinevaid osapooli ning nende tegevusi, tagamaks noorte ja noorsootöötajate huvide esindatuse Valga maakonnas ning selle omavalitsustes. Sellest tulenevalt on ühingu põhiülesanneteks:

1) mittetulundusühingu Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla käivitamine ja arendamine;
2) noorte kaasamise toetamine ja julgustamine ning noorte osaluse propageerimine;
3) noorsootöö propageerimine ühiskonnas laiemalt;
4) noorsootööalase teabe ja kogemuste vahendamine;
5) Valga maakonna noorsootöötajate, noorteorganisatsioonide ja noorte nõustamine;
6) huvitegevuse kättesaadavuse toetamine ja arendamine;
7) uuenduslike noorsootöösuundade arendamine ja propageerimine;
8) maakondlike, piirkondlike, vabariiklike ja rahvusvaheliste noorsooprojektide kirjutamine ja läbiviimine eesmärgipärase tegevuse toetamiseks;
9) noortevaldkonna koolituste, seminaride, õppevisiitide, konverentside, infopäevade, tuluõhtute, ja teiste sarnaste tegevuste algatamine, toetamine ning läbi viimine;
10) stipendiumite välja andmine põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;
11) noortevaldkonna edendajate ja korraldajate tunnustamine ning toetamine;
12) koostöö arendamine teiste noortevaldkonnas tegutsevate asutuste ja organisatsioonidega nii Eestis kui maailmas;
13) kõikvõimalike sidemete loomine ja ühingu huvides lepingute sõlmimine nii füüsiliste kui juriidiliste isikutega;
14) erinevate rahastusallikate, fondide ja sponsorvahendite kaasamine ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;
15) majandustegevuse arendamine põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;
16) teiste organisatsioonide teadvustamine oma tegevusest, nende liikmeks astumine või teiste mittetulundusühingute liitude asutamine;
17) muu üldkoosoleku poolt heaks kiidetud tegevuse läbiviimine, mis ei ole vastuolus Eesti Vabariigi seadusandlusega.

II LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1 Ühingu liikmeks olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa
lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.
2.2 Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.
2.3 Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.
2.4 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:
2.4.1 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;
2.4.2 on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.

III JUHTIMINE

3.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed.
3.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel, kvoorumil ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.
3.3 Ühingu juhatus valitakse kolmeks aastaks ja sinna võib kuuluda kuni viis liiget, kelle määrab üldkoosolek.
3.4 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustuvõimeline,
kui koosolekul osaleb üle poole liikmetest, otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3 häälteenamust.
3.5 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks

IV MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS

4.1 Ühing võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning koolitustegevusega.
4.2 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
4.3 Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.

Asutajaliikmed:
Siiri Liiva
Marek Mekk
Karin Sallok
Sirly Solo
Angela Saar
Jaana Butov
Lauri Drubinš
Sigrit Säinas
Merike Soomets

Lehekülge haldab ja majutab:

MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla © 2009–2022    |    Saada oma uudis: tankla@tankla.net