Mittetulundusühingu Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla põhikiri

Kinnitatud 27.04.2010 asutamiskoosoleku otsusega. Muudetud punkti 3.3 01.02.2018 üldkogu otsusega.

I ÜLDSÄTTED

1.1 Mittetulundusühing (edaspidi „ühing”) Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla
on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik, Valgamaa.
1.2 Ühingu eesmärgiks on läbi noorsootöökeskuse loomise arendada ja toetada noorsootöövõrgustiku erinevaid osapooli ning nende tegevusi, tagamaks noorte ja noorsootöötajate huvide esindatuse Valga maakonnas ning selle omavalitsustes. Sellest tulenevalt on ühingu põhiülesanneteks:

1) mittetulundusühingu Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla käivitamine ja arendamine;
2) noorte kaasamise toetamine ja julgustamine ning noorte osaluse propageerimine;
3) noorsootöö propageerimine ühiskonnas laiemalt;
4) noorsootööalase teabe ja kogemuste vahendamine;
5) Valga maakonna noorsootöötajate, noorteorganisatsioonide ja noorte nõustamine;
6) huvitegevuse kättesaadavuse toetamine ja arendamine;
7) uuenduslike noorsootöösuundade arendamine ja propageerimine;
8) maakondlike, piirkondlike, vabariiklike ja rahvusvaheliste noorsooprojektide kirjutamine ja läbiviimine eesmärgipärase tegevuse toetamiseks;
9) noortevaldkonna koolituste, seminaride, õppevisiitide, konverentside, infopäevade, tuluõhtute, ja teiste sarnaste tegevuste algatamine, toetamine ning läbi viimine;
10) stipendiumite välja andmine põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;
11) noortevaldkonna edendajate ja korraldajate tunnustamine ning toetamine;
12) koostöö arendamine teiste noortevaldkonnas tegutsevate asutuste ja organisatsioonidega nii Eestis kui maailmas;
13) kõikvõimalike sidemete loomine ja ühingu huvides lepingute sõlmimine nii füüsiliste kui juriidiliste isikutega;
14) erinevate rahastusallikate, fondide ja sponsorvahendite kaasamine ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;
15) majandustegevuse arendamine põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;
16) teiste organisatsioonide teadvustamine oma tegevusest, nende liikmeks astumine või teiste mittetulundusühingute liitude asutamine;
17) muu üldkoosoleku poolt heaks kiidetud tegevuse läbiviimine, mis ei ole vastuolus Eesti Vabariigi seadusandlusega.

II LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1 Ühingu liikmeks olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa
lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.
2.2 Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.
2.3 Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.
2.4 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:
2.4.1 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;
2.4.2 on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.

III JUHTIMINE

3.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed.
3.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel, kvoorumil ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.
3.3 Ühingu juhatus valitakse kolmeks aastaks ja sinna võib kuuluda kuni viis liiget, kelle määrab üldkoosolek.
3.4 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustuvõimeline,
kui koosolekul osaleb üle poole liikmetest, otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3 häälteenamust.
3.5 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks

IV MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS

4.1 Ühing võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning koolitustegevusega.
4.2 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
4.3 Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.

Asutajaliikmed:
Siiri Liiva
Marek Mekk
Karin Sallok
Sirly Solo
Angela Saar
Jaana Butov
Lauri Drubinš
Sigrit Säinas
Merike Soomets

Jaga seda artiklit sõpradega

Lehekülge haldab ja majutab:

MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla © 2009–2024    |    Saada oma uudis: tankla@tankla.net