VABAÜHENDUSE MTÜ VALGAMAA NOORSOOTÖÖKESKUS TANKLA TEGEVUSE EETILISED PÕHIMÕTTED

Demokraatlik juhtimine ja toimimine

1. MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla on selge ja arusaadav missioon. Vabaühendus järgib oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.

2. MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla väljendab ja esindab inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi. Vabaühendus kaasab inimesi rahvahariduse, osalusdemokraatia, eestkoste ja muude vormide kaudu kodanikuühiskonna edendamisse.

3. MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus väärtustab oma liikmeid, kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiab ühenduse juhtivkogud ja töötajad vastutavana, reageerib nende väärtegudele.

4. MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustab kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.

5. MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi.

6. MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla, saades vahendid oma tegevuseks peamiselt toetajatelt ja annetajatelt, kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.

Kodanikujulgus ja hoolivus

7. MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.

8. MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks.

9. MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.

Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine

10. MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.

11. MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.

Vastutus ja aruandmiskohustus

12. MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.

13. MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.

14. MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.

Avatus ja läbipaistvus

15. Informatsioon MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta peab olema avalik ja arusaadav.

16. MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.

17. MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.

Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine

18. MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.

19. MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.

Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine

20. MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.

21. MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.

Sallivus

22. MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.

23. MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.

Jaga seda artiklit sõpradega

Lehekülge haldab ja majutab:

MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla © 2009–2024    |    Saada oma uudis: tankla@tankla.net