Malevlane on kohustatud:

 • alluma rühmajuhi seaduslikele korraldustele;
 • tegema kvaliteetset tööd;
 • osalema malevarühma üritustel;
 • lugupidavalt suhtuma kaasmalevlastesse ja rühmajuhtidesse;
 • hoidma puhtust ja korda;
 • hoidma kinni kokkulepetest;
 • näitama üles heaperemehelikku suhtumist;
 • töötama ausalt ja kohusetundlikult, järgima töödistsipliini ja ohutustehnika nõudeid.


Malevlasel on õigus:

 • võtta osa kõikidest malevaüritustest;
 • saada lubatud tööd ning palka;
 • osaleda koosolekutel ja teha ettepanekuid malevatöö paremaks korraldamiseks;
 • saada vajadusel esmaabi;
 • saada inimlikult koheldud;
 • saada osa malevas ettenähtud kultuuriprogrammist;
 • toitlustusele, majutusele ja transpordile;
 • lubatud puhkeajale.


Malevlasel on keelatud:

 • seada ohtu enda ja teiste elu ning tervist;
 • omada ning tarbida alkoholi, tubakatooteid ning muid mõnuaineid; olla vägivaldne;
 • varastada, valetada , vandaalitseda;
 • lahkuda maleva territooriumilt vastutava rühmajuhi loata;
  rikkuda öörahu.

NB! Kui malevlane ei täida maleva reegleid, siis saadetakse noor koju. Lapsevanem on kohustatud talle järgi tulema.

Jaga seda artiklit sõpradega

Lehekülge haldab ja majutab:

MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla © 2009–2024    |    Saada oma uudis: tankla@tankla.net