Otsing

Logi sisse

Valgamaa noortekogu viis läbi küsitluse, et teha kindlaks, milline on noorte osalus Valgamaal.

Küsitlus viidi läbi 29. novembrist kuni 4. detsembrini 2016 aastal kasutades Google küsitlusankeedi vormi. Küsitlusele vastas 175 noort, neist 110 olid naised ning 65 mehed.

Kõige rohkem vastajaid oli vanusegrupist 15-17 eluaastat (34,9% vastanutest), järgnesid 10-14 aastased vastajad (23,4%) ning 20-26 aastased (21,1%). Kõige vähem oli vastajaid vanusegrupis, kuhu kuuluvad nooremad kui 10-aastased.

Positiivne on see, et vastajaid oli kõigist omavalitsustest, kuigi kõige rohkem oli vastanuid Valga linnast (41,1%), Tõrva linnast (15,4%) ja Taheva vallast (11,4%).

Üle poole (94 inimest) Valgamaa noortest vastas, et ei osale väljaspool kooli huviringides, samas meeldib noortele enim vaba aega veeta sõpradega väljas olles ning iseseisvalt spordiga tegeledes. Väga paljudele Valgamaa noortele meeldib ka vabal ajal looduses viibida.

Küsimusele, millistes huviringides väljaspool kooli osaletakse tuli väga erinevaid vastuseid. Enim vastanutest käib kooliväliselt kokandusringis, teist-kolmandat kohta jagavad näitering ning muusikakool. Populaarsuselt neljandat–viiendat kohta jagavad kergejõustik ning kunstiring.

Põhjendusi, miks noored ei käi huviringides oli väga erinevaid. 27 neist vastas, et neil ei jää aega kooli või töö kõrvalt, samuti toodi välja, et puuduvad huviringid, mis huvi pakuks.

Küsimusele, kas väljaspool kooli osaletakse ka noorteorganisatsioonide töös  tuli eitav vastus 77,1% osakaaluga . Noorteorganisatsioonide töös osaleb 40 inimest ehk 22,9% vastanutest, näiteks osaletakse nii Valgamaa noortekogu, kaitseliidu, Valgamaa noorsootöökeskus Tankla kui ka Tõrva noortevolikogu tegemistes.

Noorte arvates annab organisatsioonide töös osalemine uusi kogemusi, teadmisi, tutvusi, eneseväljendusvõimalust ning kuuluvustunnet. Samuti nähti võimalust oma teadmisi noorematele edasi anda ja üks vastanutest osaleb organisatsioonide töös heade sõnade ja ilusate väikeste laste naeratuste eest.

Küsitluses oli palutud vastajatel hinnata ka 5-palli süsteemis rahulolu Valgamaal pakutavate vaba aja veetmise võimalustega. Suurem osa vastajatest (65 inimest 37,1%) on rahul Valgamaal pakutavate vaba aja veetmise võimalustega. 5,1% ei ole üldse rahul (joonis 6).

Uurisime ka selle kohta, kuidas osaletakse oma kodulinna/valla sündmustel. Vastus oli ülekaalukalt positiivne ehk 88% vastanutest (154 in) võtab osa oma kodulinnas/vallas korraldatavatest sündmustest. Samas maakonnas toimuvatest sündmustest võtab osa 68% vastanutest.

Uurisime, kas noorel, kellel on oma kodukohaga seonduvalt idee või mure, siis kas ta teab kohe, kelle poole tuleks pöörduda. Vastused jäid peaaegu viiki ehk neid noori, kes ei tea kelle poole pöörduda on praeguse seisuga siiski rohkem – 49.7%. Võimalus oli vastata ka nii ja naa, seda vastusevalikut kasutas vaid 4 inimest.

Küsimustiku viimase küsimusena uurisime, kas noorte arvates kaasatakse neid Valgamaal piisavalt. 61,7% vastanutest (108 inimest) arvab, et noori kaasatakse piisavalt.

Jaga seda artiklit sõpradega

Lehekülge haldab ja majutab:

MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla © 2009–2024    |    Saada oma uudis: tankla@tankla.net