Õppekava nimetus: Laagrikasvataja ja -juhataja koolitus

Sihtrühm: noortega tegelevad inimesed, kes soovivad töötada noorte- või projektlaagris või noortemalevas laagrikasvataja või juhatajana.

Õppekavarühm: Õpetajakoolitus ja kasvatusteadus (üldine)

Õppe kogumaht: 32 akadeemilist tundi (auditoorne või e-õpe)

Eesmärk: Anda teadmised laagrikasvataja tase 4 ja tase 6 ning laagrijuhataja tase 6 kutse omandamiseks

Õppekava koostamise alus: Noorsootöötaja osakutse standard, tase 6 (sh tase4).

Õpiväljundid:

Noorsootöö korraldamise kompetentsi läbinud:

 • oskab kaardistada noorte huve ja arenguvajadusi laagrikeskkonnas ning arvestab nendega mitteformaalse õppe tegevuste kavandamisel;
 • oskab toetada noorte mitteformaalset õpet ning mõtestada selle raames kogetut ja saavutatut koos noortega;
 • teab mitmekesiseid noorsootöö keskkondasid ja meetodeid ning oskab neid kasutada;
 • oskab kaasata noori laagritegevuste planeerimisse ja elluviimisse;
 • oskab toetada noorte haritud kodanikuks kujunemist ja ettevõtlikkust;
 • toetab laagris keskkonnasäästlikke ja tervislikke eluviise ning propageerib umneid noorte seas;
 • oskab käituda õigusrikkumiste korral ning oskab neid ennetada;
 • teab kultuuridevahelise õppimise põhimõtteid ning oskab neid rakendada laagritöös;
 • oskab noortele infot jagada;
 • teab noorteinfo jagamise põhimõtteid;
 • oskab toetada noorte digitaalset kirjaoskust;
 • tunneb esmase nõustamise põhialuseid.

Juhtimise kompetentsi läbinud:

 • teab projekti-, personali- ning protsessijuhtimise põhialuseid ja oskab neid oma laagritöös rakendada;
 • tunneb oma pädevuste ja kohustuste piire;
 • teab juhendamise põhialuseid ja on võimeline juhendama praktikante laagris.

Turvalise keskkonna tagamise kompetentsi läbinud:

 • oskab lahendada esmaseid probleeme laagris;
 • oskab kehtestada reegleid ja kodukorda ning neid tutvustada noortele;
 • oskab maandada riske ja mõistab riskianalüüsi vajalikkust;
 • tunneb põhilisi noorte- ja projektlaagreid puudutavaid ohutusnõudeid

Noorsootöötaja kutset läbivate kompetentside läbinud:

 • teab noorsootöö seaduse mõisteid;
 • tunneb noorsootöötaja kutse-eetikat ja järgib seda;
 • oskab käituda ja suhelda asjakohaselt vastavalt olukorrale;
 • oskab seada eesmärke ja planeerida oma tööd;
 • tunneb noorsootöö aluseid;
 • teab noortevaldkonna strateegilisi dokumente ja õigusakte;
 • tunneb noorsootöö korraldamise põhimõtteid.

Koolituse teemad:

 Noorsootöö korraldamine 

 • Noorte huvide ja arenguvajaduste kaardistamine
 • Mitteformaalset õpet toetavate tegevuste kavandamine
 • Noorte mitteformaalse õppe toetamine
 • Mitteformaalses õppes kogetu ja saavutatu mõtestamine koos noortega
 • Mitmekesiste noorsootöö keskkondade ja meetodite kasutamine ning arendamine
 • Noorte kaasamine
 • Kodanikuhariduse toetamine
 • Noorte ettevõtlikkuse toetamine
 • Tervislike ja keskkonnasäästlike eluviiside kujunemise toetamine
 • Õiguskuuleka käitumise kujundamine
 • Kultuuridevaheliste pädevuste arendamine
 • Info jagamine noortele
 • Noorte infovajaduse väljaselgitamine, informatsiooni analüüs ja süstematiseerimine
 • Noorteinfo teenuse korraldamine
 • Noorte digitaalse kirjaoskuse arengu toetamine
 • Noorte esmane nõustamine  

Juhtimine

 • Otsustamine ja tegevuste algatamine
 • Inimeste juhtimine
 • Protsesside juhtimine
 • Juhendamine
 • Asjaajamistoimingud

Turvalise keskkonna tagamine

 • Turvalise keskkonna nõuded
 • Riskide maandamine
 • Ohutusnõuete järgimine

Kutset läbivad teemad Kutse-eetikast juhindumine

 • Käitumine ja suhtlemine
 • Eesmärkide püstitamine, projektide kavandamine
 • Koostööpartnerite ja kolleegidega oma töö seostamine
 • Noorsootöö aluste rakendamine
 • Noortevaldkonna strateegilised dokumendid ja õigusaktid, mis on tööga seotud
 • Inimõigustest ja noorsootöö korraldamise põhimõtetest lähtumine

Õppekeskkond:

 • Koolitus toimub siseruumides auditoorse koolituse korral.
 • Koolitus toimub internetis e-õppe korral. Osalejal peab olema arvuti ja internetiühendus.

Koolitusel osalemiseks registreeruda e-maili teel See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.  milles märkida koolitusel osaleja nimi ja isikukood (tunnistuse jaoks) ning koolituse eest tasuja andmed (nimi ja aadress).

 • Koolitusel osaleja saab õppematerjalid paberkandjal
 • Koolitus lõppeb teadmiste kontrolliga (valikvastustega test) ja õppijale väljastatakse tunnistus.

 

Koolituskeskus logo 

 

 

1. Üldsätted

1.1. Mittetulundusühing Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla (täienduskoolitusasutuse pidaja), 80312831 poolt asutatud erakooli nimi on Tankla Koolituskeskus (edaspidi koolituskeskus).
1.2. Tankla Koolituskeskus on täienduskoolitusasutus,kus täiskasvanute koolituse õppekava alusel viiakse läbi ühiskonnas vajatavaid tööalaseid ja vabahariduslikke koolitusi, kursuseid, õppepäevi, seminare, konverentse ja muid taolisi üritusi noorsootöö valdkonnas.
1.3. Asjaajamiskeel ja õppekeel on eesti keel.
1.4. Õppetöö toimub õppetööks sobivates, renditavates ruumides vastavalt piirkonnale, kus koolitus läbi viiakse. Organisatsioonisisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellijaga kokkulepitud ruumis.
1.5 Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

2. Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

2.1. Õppima võivad asuda täiskasvanud alates 18. eluaastast. Erandkorras võetakse ka nooremaid õppijaid. Õppima asuja eelneva haridustaseme nõuded määratletakse õppekavas.
2.2. Õppija võetakse  vastu isikliku sooviavalduse (koolituse juures olev registreerimisvormi täites või kontakt e-postile kirjutades) või orrganisatsiooni koolitustellimuse alusel. Vastuvõtmist tõendab TANKLA Koolituskeskusesindaja ja õppija või kursust telliva organisatsiooni esindaja poolt allakirjutatud registreerimisleht, millele kantakse õppekava nimetus, koolituse toimumise aeg, kestvus, koht.
2.3. Õppija arvatakse täienduskoolituselt välja:

 • ebaväärika käitumise korral;
 • õppetasu tasumata jätmise korral;
 • omal soovil;
 • täienduskoolituse lõpetamise korral.

2.4. Täienduskoolitus loetakse lõpetatuks, kui õppija on täitnud õppekava.
2.5. täienduskoolituse lõpetamist tõendab kooli tunnistus või tõend.
2.6 Koolitusgrupi mittetäitumisel on Tankla Koolituskeskusel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kolmepäevase etteteatamisega. Kui õppijale koolituse edasilükkamine ei sobi või koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.

3. Täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord

3.1. Tasuliste täienduskoolituste õppetasu makstakse arve alusel.
3.2- Maksetähtaja ületamisel 60 päeva antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks kui eelnevalt ei ole arve tasumise maksetähtaja pikendamise kokkulepet tehtud.

4. Täienduskoolitusest loobumine

4.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada e-kirja teel See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

 • Loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust.
 • Loobumise teatamisel 6-4 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust.
 • Loobumise teatamisel 3-2 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 50 % õppetasust.
 • Loobumise teatamisel 1päeva enne koolituse toimumist õppetasu ei tagastata.

Kui koolituse alguspäevaks ei ole koolitus tasutud, siis tuleb siiski tagant järgi tasuda eelpool nimetatud osad koolituse hinnast.
Arvet ei esitata mõjuval põhjusel koolituse katkestamise või mittelõpetamise eest

Tankla Koolituskeskus õppekavade tagamise tingimused ja kord

Täienduskoolituse õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) sihtrühm;
4) õppekava koostamise alus;
5) õpiväljundid;
6) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
7) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
8) õppe sisu;
9) õppekeskkonna kirjeldus;
10) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
11) lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
12) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Õppekava koostatakse õpiväljundipõhiselt. Õpiväljundid on kirjeldatud õppekava läbimiseks vajalikul miinimumtasemel. Täienduskoolituse õpiväljundid sõnastatakse nii, et nende alusel on võimalik hinnata õppekava läbinu teadmisi ja oskusi.
Õppekava nimetus väljendab täienduskoolituse sisu. Õppekava nimetuses ja õpiväljundites kirjeldatut peab on võimalik etteantud õppeajaga saavutada.
Kui täienduskoolituse eesmärk on kutsestandardis või tasemeõppe õppekavas sisalduvate kutse-, ameti- või erialase kompetentside omandamine, viidatakse õppekava eesmärgis asjaomasele kutsestandardile ja selle kutsetasemele või õppekavale ja loetletakse asjaomased kompetentsid.
Kui täienduskoolituse eesmärk on anda täienduskoolitusel osalejale õigus mingis valdkonnas tegutsemiseks või vastava õiguse taotlemiseks, märgitakse see õppekavas eesmärgina ning õppekava koostamisel arvestatakse õigusaktides sellele koolitusele sätestatud nõuetega.
Ei avalikustata õppekavasid ja nendega seotud täiskasvanute koolitajate andmeid, kui õppekava on lepingu alusel välja töötatud üksnes lepingus määratletud isikute koolitamiseks.

Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Koolitaja on  spetsialist, kes sihipäraselt loodud õpisituatsioonis toetab täiskasvanud inimeste õppimist ja enesearendust.
Täienduskoolituse läbiviimiseks tagab Tankla Koolituskeskus õppe eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks vajaliku arvu õppekavas kirjeldatud kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemusega koolitajate olemasolu.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Koolituskeskus viib läbi koolitusi õppeklassis, mis vastab tervisekaitse nõuetele.
Õppematerjalid edastatakse paberkandjal ja/või elektrooniliselt.
Koolitusgrupi suurus sõltub koolitusest.

Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

Kõikidel täienduskoolitusel osalejatel on võimalus, kuid mitte kohustus, anda tagasisidet nii suuliselt kui kirjalikult.
Tagasisidet kogutakse vaid nendelt isikutelt, kes saavad koolituse lõpetamisel tunnistuse või tõendi.

 Marek Mekk on rõõmsameelne koolitaja, kelle tausta rikastab kunagine koolis töötamise kogemus, seda nii klassijuhatajana kui ka õpetajana. Samuti omab ta väga suurt laagrikasvataja kogemust erinevate vanusegruppidega ning seda rikastab omakorda EÜE kogemus. Suurt kaalu oskustes ja teadmistes omab samuti MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla loomise algatamine ja juhatuse liikmeks olemine. MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla loomise valis ENTK 2010 aasta teoks. Marek Mekk on saanud Valgamaa noortelt tunnustusena Valgamaa noortesõber 2013 tiitli. Koolitajana on Marek valitud 2013a noortevaldkonna koolitajaks ENTK poolt. Marekil on noorsotöötaja kutse 6. tase.

 

 

 

 

IMG 4228

Aile Viks usin praktik, kellele meeldib luua süsteeme ja korraldada töö nii, et kõik rõõmsad oleksid ning asjad nõuetele vastaksid. Alates 2002 on ta tegelenud tööohutuse ja muu seadusandlusega. Alates 2010 töötanud noortega, korraldades neile erinevaid üritusi ja õpilasmalevat. Tööga seonduvalt on ta läbi studeerinud erinevad seadusandlused ja teinud selgeks kõik nõuded, mis kirja pandud ja mis kirja pandud pole. Elu on palju lihtsam kui tead, mida sinult oodatakse, eriti kui töötad noortega/lastega. Aile tööd noortega on tunnustatud tiitliga Valgamaa noortesõber 2012. Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla (eestvedaja Marek Mekk) ja Valgamaa Partnerluskogu (eestvedaja Aile Viks) poolt korraldatud Tankla Õpilasmalev 2014 sai pärjatud Valgamaa noorsootööalase „Aasta tegu 2104" tiitliga.

Koolituskeskus logo

Laagrikasvataja ja -juhataja koolitus annab teadmised, et taotleda laagrikasvataja ja/või laagri juhataja osakutse, koolitus kestab 32 ak/h (4 päeva).

 

Laagrikasvataja ja -juhataja koolitused 2021

 • 22.- 25. märts 2021- E-KOOLITUS - registreerimine lõppenud
 • 05.-08.aprill 2021- E-KOOLITUS- registreerimine lõppenud, grupp on täis.
 • 10.-11. ja 17.-18 aprill 2021- E-KOOLITUS-registreerimine lõppenud, grupp on täis.
 • 12.-15.aprill 2021- TELLIMUSKOOLITUS, registreeminine suletud
 • 19.-22. aprill 2021- E-KOOLITUS-registreerimine lõppenud
 • 26.-29.aprill 2021- E-KOOLITUS- registreerimine lõppenud
 • 10.-13.mai 2021- E-KOOLITUS- registreerimine lõppenud

Plaanilised koolitused 2021 aasta kevadel on tehtud. Suured tänud osalejatele. Lisakoolitused toimuvad kui soovi korral.

Kui soovid koolitust grupile/meeskonnale mai-juuni 2021,

siis  küsi infot  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., +372 523 7793 (Marek Mekk) 

 
Koolituse lisainfo:
 • Iga päev on 8 akadeemilist tundi ja koolitus algab kell 10.00
 • E-koolituse puhul peab olema igal osalejal:
  • internetiühendusega arvuti kaamera ja kõlaritega või vastavate lisaseadmetega.
 
Laagrikasvataja või – juhataja osakutse eksamit (esmakordne) korraldab Haridus- ja Noorteamet ehk HARNO (endine Eesti Noorsootöö Keskus ehk ENTK)

Koolituskava sisu vastab laagri juhataja ja kasvataja osakutse tase 6 nõuetele. Vaata koolituskava.

Koolituskava on kooskõlastatud HARNO-ga ja Tankla Koolituskeskusele on väljastatud vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele vastav majandustegevusteade nr 146837 õppekavarühmale: Õpetajakoolitus ja kasvatusteadus (üldine).

Koolitajad: Aile Viks, Marek Mekk  Vaata ka koolitajate iseloomustust

Maksumus 90€, millest eraisik saab 18€ tagasi 2021. aastal tuludeklaratsiooniga (kui maksja on eraisik).

Kolitusele registreerumine

registreeri btn toretto
 
Registreerida saad ka See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. -   märkides osaleja nime, isikukoodi, telefoni ja koha, kus soovib koolitusel osaleda.
Lisainfot küsi:
Marek Mekk
Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla, koolitaja
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
tel 523 7793
Aile Viks
koolituse koordineerija, koolitaja
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
tel 527 1907

***************************************************************************************************************************

Laagrikasvataja või – juhataja osakutse eksamit (esmakordne) korraldab Haridus- ja Noorteamet ehk HARNO (endine Eesti Noorsootöö Keskus ehk ENTK). Eksamil saab osaleda kas siis, kui pole kõiki nõutud dokumente esitatud, kuid eksamitulemuse saab teada peale nõuetekohaste dokumentide esitamist.

Info laagrikasvataja ja – juhataja osakutse taotlemise kohta on leitav NoorteHeaks

Osakutse e-eksami info

ENTK eksamile registreerumine https://noored.konkursiveeb.edu.ee/

Registreerimisel tuleb esitada järgnevad dokumendid:
1. isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart);
2. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (tasu €10, arve saate tellida https://entk.ee/node-2098/– arvestage palun, et eksamitasu arve tellimiseks 10 tööpäeva!) Seega tellige esmalt eksamitasuarve ära. Dokumente saate sisestada ka hiljem.
3. haridust tõendava dokumendi koopia;
4. viimase 3 aasta jooksul läbitud vähemalt 32 akadeemilise tunni ulatuses (noorsootöötaja kompetentsidega seotud) täiendkoolituse tunnistuste koopiad; (SELLE SAADAME MEIE ENTK-le)
5. dokumendi koopia, mis tõendab esmaabikoolituse läbimist vähemalt 8 akadeemilise tunni ulatuses viimase 3 aasta jooksul.

Info leitav https://entk.ee/noorsootoo-korraldamine/noorsootoo-kvaliteedi-arendamine/noorsootootaja-kutse/kutse-taotlemine/laagrikasvataja-ja-juhataja-osakutse/

Koolituskutse 2021

 

Koolituse korraldamist toetab :

haridus ja noorteamet 3lovi est rgb

@tanklanet säutsub

Uudiseid maakonnast

Uudisvoogu ei leitud Uudisvoogu ei leitud

Lehekülge haldab ja majutab:

MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla © 2009–2021    |    Saada oma uudis: tankla@tankla.net