Mittetulundusühingu Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla põhikiri

Kinnitatud 27.04.2010 asutamiskoosoleku otsusega.

I Üldsätted

1.1 Mittetulundusühing (edaspidi „ühing") Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik, Valgamaa.
1.2 Ühingu eesmärgiks on läbi noorsootöökeskuse loomise arendada ja toetada noorsootöövõrgustiku erinevaid osapooli ning nende tegevusi, tagamaks noorte ja noorsootöötajate huvide esindatuse Valga maakonnas ning selle omavalitsustes.

Sellest tulenevalt on ühingu põhiülesanneteks:

 1. mittetulundusühingu Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla käivitamine ja arendamine;
 2. noorte kaasamise toetamine ja julgustamine ning noorte osaluse propageerimine;
 3. noorsootöö propageerimine ühiskonnas laiemalt;
 4. noorsootööalase teabe ja kogemuste vahendamine;
 5. Valga maakonna noorsootöötajate, noorteorganisatsioonide ja noorte nõustamine;
 6. huvitegevuse kättesaadavuse toetamine ja arendamine;
 7. uuenduslike noorsootöösuundade arendamine ja propageerimine;
 8. maakondlike, piirkondlike, vabariiklike ja rahvusvaheliste noorsooprojektide kirjutamine ja läbiviimine eesmärgipärase tegevuse toetamiseks;
 9. noortevaldkonna koolituste, seminaride, õppevisiitide, konverentside, infopäevade, tuluõhtute, ja teiste sarnaste tegevuste algatamine, toetamine ning läbi viimine;
 10. stipendiumite välja andmine põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;
 11. noortevaldkonna edendajate ja korraldajate tunnustamine ning toetamine;
 12. koostöö arendamine teiste noortevaldkonnas tegutsevate asutuste ja organisatsioonidega nii Eestis kui maailmas;
 13. kõikvõimalike sidemete loomine ja ühingu huvides lepingute sõlmimine nii füüsiliste kui juriidiliste isikutega;
 14. erinevate rahastusallikate, fondide ja sponsorvahendite kaasamine ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;
 15. majandustegevuse arendamine põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;
 16. teiste organisatsioonide teadvustamine oma tegevusest, nende liikmeks astumine või teiste mittetulundusühingute liitude asutamine;
 17. muu üldkoosoleku poolt heaks kiidetud tegevuse läbiviimine, mis ei ole vastuolus Eesti Vabariigi seadusandlusega.

II Liikmete õigused ja kohustused

2.1 Ühingu liikmeks olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.
2.2 Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.
2.3 Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.
2.4 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:
2.4.1 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;
2.4.2 on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.

III Juhtimine

3.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed.
3.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel, kvoorumil ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.
3.3 Ühingul juhatus valitakse kolmeks aastaks ja sinna võib kuuluda kuni kolm liiget, kelle määrab üldkoosolek.
3.4 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustuvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole liikmetest, otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3 häälteenamust.
3.5 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.

IV Majandustegevus ja vara jaotus

4.1 Ühing võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning koolitustegevusega.
4.2 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
4.3 Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.

Asutajaliikmed:

Siiri Liiva (isikukood: 48305075719), elukohaga Narva mnt 129-6, 51008 Tartu
Karin Sallok (isikukood: 47410065714), elukohaga Tööstuse 2-12, 67217 Puka Valgamaa
Sirly Solo (isikukood: 48804125722), elukohaga Sepa 9 -20, 68203 Valga
Angela Saar (isikukood: 47503315722), elukohaga Kirikumõisa 3-4, 68016 Hargla küla Taheva vald Valgamaa
Jaana Butov (isikukood: 48204255720) elukohaga Hummulii alevik 191-10, 68410 Hummili vald Valgamaa
Lauri Drubinś (isikukood: 38702285712), elukohaga Võru 67, 68205 Valga
Sigrit Säinas (isikukood: 48101255735), elukohaga Piiri 2a-7, 68316 Tsirguliina Valgamaa
Marek Mekk (isikukood: 37302145719), elukohaga Allika 4a-44, 68204 Valga
Merike Soomets (isikukood: 46902215710), elukohaga Mihkli talu, Kalme küla, 68618 Helme vald Valgamaa

Jaga seda artiklit sõpradega

@tanklanet säutsub

Lehekülge haldab ja majutab:

MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla © 2009–2018    |    Saada oma uudis: tankla@tankla.net