Õppekava nimetus: Laagrikasvataja ja -juhataja koolitus


Õppekavarühm Õpetajakoolitus ja kasvatusteadus (üldine)
Õppe kogumaht 32 ak/h (auditoorne)

Kohustuslikud kompetentsid Teemad koolituse programmis (võimalusel koos akadeemiliste tundide ning koolitaja nimega)
Noorsootöö korraldamine Laager kui noorsootöö keskkond
 • Tegevus- ja päevakava koostamise alused ning läbiviimine.
 • Noorte, kolleegide ja partnerite kaasamine laagritegevuste planeerimisse ja elluviimisse.
 • Aktiivse osaluse põhimõtted ja noorsootöö printsiibid.
 • Noorte osalemise võimalused/takistused laagri keskkonnas.
 • Noorte arvamuse, omaalgatuse ja selle elluviimise toetamine, sellega arvestamine ning noorte motiveerimine ja tunnustamine.
 • Noortelt tagasiside kogumine laagritegevuste kohta.
Noorsootöö meetodid
 • Aktiivõppe meetod ja põhimõtted.
 • Mängude metoodika, interaktiivsed meetodid.
 • Mitteformaalne õppimine, mitteformaalse õppe tunnused, tegevuste planeerimine ning õppe tegevuste korraldamine, algatamine, elluviimine.
 • Õpitulemuste/laagrikogemuse
Grupiprotsessid
 • Meeskonnatöö, liidri või eestvedaja, ettevõtlikkuse olemus ning tunnused.
Noorte erivajaduslikud, ealised ja kultuurilised iseärasused.
 • Erivajaduste ja sotsiaalse tõrjutuse riskis noorte varajane märkamine ja kaasamine laagris.
 • Õigusrikkumiste ennetamine ning vajadusel sekkumine.
Tervisekaitsenõuded ja keskkonnasäästlik eluviis.
 • Tervislike ja keskkonnasäästlike eluviiside tutvustamine ning harjumuste kujundamine – toitumine, prügi sorteerimine, tulede kustutamine, söömine, pesemine, üldine hügieen jne.
Administreerimine ja juhtimine*
 • Laagri juhataja, -kasvataja ja noorte pädevus, vastutusala ning kohustused ja ülesanded
 • Põhimäärus/sisekord laagris, administratiivse töö, laagri elu, ürituste, huvihariduse ning tegevuste planeerimine ja korraldamine.
 • Juhtimise alused, eelarvestamine, lepingute sõlmimine ning projektijuhtimiste alused
 • Tagasiside korraldamine laagris ning suhtlus väljapoole laagrit – meedia kajastused jms
Turvalise keskkonna tagamine
 • Riskitegurite hindamine.
 • Nõuded turvalise keskkonna tagamiseks laagris.
 • Juhataja vastutus kogu laagri keskkonna eest: tervisekaitsenõuded, ohutusalane ennetustegevus, kriisiolukorras tegutsemine, esmaabi  tagamine jms.
 • Reeglitest kinnipidamine nii noorte kui ka laagri poolt kodukord laagris.
Noorsootöötaja kutset läbiv kompetents
 • Noorsootöö seaduse põhimõisted
 • Noorsootöötaja kutse-eetika
 • Esmane arvuti kasutamise oskus

 

 •  Koolitusel osalemiseks registreeruda e-maili teel See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.  milles märkida koolitusel osaleja nimi ja isikukood (tunnistuse jaoks) ning koolituse eest tasuja andmed (nimi ja aadress).
  Samuti saab registreeruda täite registreerumisvormi SIIN.
 • Koolitus toimub siseruumides, vahetusjalanõud on soovituslikud.
 • Koolitusel osaleja saab õppematerjalid paberkandjal
 • Koolitus lõppeb teadmiste kontrolliga (valikvastustega test) ja õppijale väljastatakse tunnistus.

 

Koolituskeskus logo 

 

 

1. Üldsätted

1.1. Mittetulundusühing Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla (täienduskoolitusasutuse pidaja), 80312831 poolt asutatud erakooli nimi on Tankla Koolituskeskus (edaspidi koolituskeskus).
1.2. Tankla Koolituskeskus on täienduskoolitusasutus,kus täiskasvanute koolituse õppekava alusel viiakse läbi ühiskonnas vajatavaid tööalaseid ja vabahariduslikke koolitusi, kursuseid, õppepäevi, seminare, konverentse ja muid taolisi üritusi noorsootöö valdkonnas.
1.3. Asjaajamiskeel ja õppekeel on eesti keel.
1.4. Õppetöö toimub õppetööks sobivates, renditavates ruumides vastavalt piirkonnale, kus koolitus läbi viiakse. Organisatsioonisisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellijaga kokkulepitud ruumis.
1.5 Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

2. Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

2.1. Õppima võivad asuda täiskasvanud alates 18. eluaastast. Erandkorras võetakse ka nooremaid õppijaid. Õppima asuja eelneva haridustaseme nõuded määratletakse õppekavas.
2.2. Õppija võetakse  vastu isikliku sooviavalduse või orrganisatsiooni koolitustellimuse alusel. Vastuvõtmist tõendab TANKLA Koolituskeskusesindaja ja õppija või kursust telliva organisatsiooni esindaja poolt allakirjutatud registreerimisleht, millele kantakse õppekava nimetus, koolituse toimumise aeg, kestvus, koht.
2.3. Õppija arvatakse täienduskoolituselt välja:

 • ebaväärika käitumise korral;
 • õppetasu tasumata jätmise korral;
 • omal soovil;
 • täienduskoolituse lõpetamise korral.

2.4. Täienduskoolitus loetakse lõpetatuks, kui õppija on täitnud õppekava.
2.5. täienduskoolituse lõpetamist tõendab kooli tunnistus või tõend.
2.6 Koolitusgrupi mittetäitumisel on Tankla Koolituskeskusel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kolmepäevase etteteatamisega. Kui õppijale koolituse edasilükkamine ei sobi või koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.

3. Täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord

3.1. Tasuliste täienduskoolituste õppetasu makstakse arve alusel.
3.2- Maksetähtaja ületamisel 60 päeva antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks kui eelnevalt ei ole arve tasumise maksetähtaja pikendamise kokkulepet tehtud.

4. Täienduskoolitusest loobumine

4.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada e-kirja teel See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust.
Loobumise teatamisel 4 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust.
Loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust, õppetasu ei tagastata.

 Marek Mekk on rõõmsameelne koolitaja, kelle tausta rikastab kunagine koolis töötamise kogemus, seda nii klassijuhatajana kui ka õpetajana. Samuti omab ta väga suurt laagrikasvataja kogemust erinevate vanusegruppidega ning seda rikastab omakorda EÜE kogemus. Suurt kaalu oskustes ja teadmistes omab samuti MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla loomise algatamine ja juhatuse liikmeks olemine. MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla loomise valis ENTK 2010 aasta teoks. Marek Mekk on saanud Valgamaa noortelt tunnustusena Valgamaa noortesõber 2013 tiitli. Koolitajana on Marek valitud 2013a noortevaldkonna koolitajaks ENTK poolt. Marekil on noorsotöötaja kutse 6. tase.

 

 

 

 

IMG 4228

Aile Viks usin praktik, kellele meeldib luua süsteeme ja korraldada töö nii, et kõik rõõmsad oleksid ning asjad nõuetele vastaksid. Alates 2002 on ta tegelenud tööohutuse ja muu seadusandlusega. Alates 2010 töötanud noortega, korraldades neile erinevaid üritusi ja õpilasmalevat. Tööga seonduvalt on ta läbi studeerinud erinevad seadusandlused ja teinud selgeks kõik nõuded, mis kirja pandud ja mis kirja pandud pole. Elu on palju lihtsam kui tead, mida sinult oodatakse, eriti kui töötad noortega/lastega. Aile tööd noortega on tunnustatud tiitliga Valgamaa noortesõber 2012. Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla (eestvedaja Marek Mekk) ja Valgamaa Partnerluskogu (eestvedaja Aile Viks) poolt korraldatud Tankla Õpilasmalev 2014 sai pärjatud Valgamaa noorsootööalase „Aasta tegu 2104" tiitliga.

Tankla Koolituskeskus õppekavade tagamise tingimused ja kord

Täienduskoolituse õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) sihtrühm;
4) õppekava koostamise alus;
5) õpiväljundid;
6) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
7) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
8) õppe sisu;
9) õppekeskkonna kirjeldus;
10) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
11) lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
12) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Õppekava koostatakse õpiväljundipõhiselt. Õpiväljundid on kirjeldatud õppekava läbimiseks vajalikul miinimumtasemel. Täienduskoolituse õpiväljundid sõnastatakse nii, et nende alusel on võimalik hinnata õppekava läbinu teadmisi ja oskusi.
Õppekava nimetus väljendab täienduskoolituse sisu. Õppekava nimetuses ja õpiväljundites kirjeldatut peab on võimalik etteantud õppeajaga saavutada.
Kui täienduskoolituse eesmärk on kutsestandardis või tasemeõppe õppekavas sisalduvate kutse-, ameti- või erialase kompetentside omandamine, viidatakse õppekava eesmärgis asjaomasele kutsestandardile ja selle kutsetasemele või õppekavale ja loetletakse asjaomased kompetentsid.
Kui täienduskoolituse eesmärk on anda täienduskoolitusel osalejale õigus mingis valdkonnas tegutsemiseks või vastava õiguse taotlemiseks, märgitakse see õppekavas eesmärgina ning õppekava koostamisel arvestatakse õigusaktides sellele koolitusele sätestatud nõuetega.
Ei avalikustata õppekavasid ja nendega seotud täiskasvanute koolitajate andmeid, kui õppekava on lepingu alusel välja töötatud üksnes lepingus määratletud isikute koolitamiseks.

Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Koolitaja on  spetsialist, kes sihipäraselt loodud õpisituatsioonis toetab täiskasvanud inimeste õppimist ja enesearendust.
Täienduskoolituse läbiviimiseks tagab Tankla Koolituskeskus õppe eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks vajaliku arvu õppekavas kirjeldatud kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemusega koolitajate olemasolu.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Koolituskeskus viib läbi koolitusi õppeklassis, mis vastab tervisekaitse nõuetele.
Õppematerjalid edastatakse paberkandjal ja/või elektrooniliselt.
Koolitusgrupi suurus sõltub koolitusest.

Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

Kõikidel täienduskoolitusel osalejatel on võimalus, kuid mitte kohustus, anda tagasisidet nii suuliselt kui kirjalikult.
Tagasisidet kogutakse vaid nendelt isikutelt, kes saavad koolituse lõpetamisel tunnistuse või tõendi.

 

Koolituskeskus logo

Laagrikasvataja ja -juhataja koolitus annab teadmised, et taotleda laagrikasvataja ja/või laagri juhataja osakutse, koolitus kestab 32 ak/h (4 päeva).

 

Koolitused toimuvad

 • Tartu (28.-31.märts 2017)- Anne Noortekeskuses (Uus 56, Tartu). Registreerumine lõppeb 25.03.2017

Koolitus on mõeldud nii kutse esmataotlejatele ja ka taastõedajatele. Iga päev on 8 akadeemilist tundi ja koolitus algab kell 8.00 ning lõppeb 16.00.

Koolitus sobib ideaalselt kutse või osakutse taastõendamiseks, sest dokumentide esitamise tähtaeg ENTK-le on juba 02.04.2017. (Kutse taastõendamiseks loetakse sama taseme kutse taotlemist mitte hiljem kui 1 aasta jooksul peale kutsetunnistuse kehtivusaja lõppemist.) Vajalik on viimase 3 aasta jooksul läbitud vähemalt 32 tunni ulatuses noorsootöötaja kompetentsidega seotud täiendkoolitusi ja selle  tunnistuste koopiad. Info taastõendamise kohta leiate ENTK kodulehelt www.entk.ee Koolitusele on oodatud on ka kutse esmataotlejad.

 

 • Valga (1.-2. aprill ja 22.-23. aprill 2017)- Kaitseliidu poolt tellitud koolitus

 • Pärnu (10.-13. aprill 2017)- Sauga Avatud Noortekeskus (Põõsalinnu 2, Sauga alevik). Registreerumine lõppeb 05.aprill.2017

 • Tartu (13.-14. ja 20.-21. mai 2017)- koht täpsustub. Registreerumine lõppeb 10.05.2017 NB! Koolitus toimub nädalavahetustel.

Koolituskava sisu vastab laagri juhataja ja kasvataja osakutse tase 6 nõuetele. Vaata koolituskava

Koolituskava on kooskõlastatud ENTK-ga ja Tankla Koolituskeskusele on väljastatud vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele vastav majandustegevusteade nr 146837 õppekavarühmale: Õpetajakoolitus ja kasvatusteadus (üldine).

Koolitajad: Aile Viks, Marek Mekk  Vaata ka koolitajate iseloomustust

Maksumus 80€, millest eraisik saab 16,00 eurot tagasi 2018. aastal tuludeklaratsiooniga (kui maksja on eraisik).

 

registreeri btn toretto

 

 

 

Registreerida saad ka See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. - märkides osaleja nime, isikukoodi, telefoni ja koha, kus soovib loolitusel osaleda.

 

Küsimuste korral:

Marek Mekk
Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla, koolitaja
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
tel 523 7793

Aile Viks
koolituse koordineerija, koolitaja
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
tel 524 0126

***************************************************************************************************************************

KUI KOOLITUS LÄBITUD SIIS SAAB EKSAMILE REGISTREERUDA EHK KUTSET TAOTLEDA, selleks tuleb:

/väljavõte ENTK kodulehelt-https://www.entk.ee/laagrikasvataja-ja-juhataja-osakutse

1. (digitaalselt) allkirjastatud avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis);
2. isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart);
3. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (tasu €10, arve saate tellida SIIT);
4. haridust tõendava dokumendi koopia;
5. viimase 3 aasta jooksul läbitud vähemalt 32 akadeemilise tunni ulatuses (noorsootöötaja kompetentsidega seotud) täiendkoolituse tunnistuste koopiad;
6. dokumendi koopia, mis tõendab esmaabikoolituse läbimist vähemalt 8 akadeemilise tunni ulatuses viimase 3 aasta jooksul.

Dokumentide esitamise tähtaeg on 4 TÖÖPÄEVA enne soovitud eksami toimumise kuupäeva. Eksamile saab registreeruda SIIN.

 

 

Koolituse korraldamist toetab :

entk logo est rgb

 

 

@tanklanet säutsub

Lehekülge haldab ja majutab:

MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla © 2009–2018    |    Saada oma uudis: tankla@tankla.net